Luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự

 

Dịch vụ BNSG Law cung cấp như sau:

Cử luật sư tham gia tranh tụng giải quyết các tranh chấp và yêu cầu trong lĩnh vực dân sự.

Các tranh chấp về dân sự:

– Tranh chấp về quốc tịch;

– Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;

– Tranh chấp về hợp đồng dân sự;

– Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;

– Tranh chấp về thừa kế tài sản;

– Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

– Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

– Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;

– Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

Các yêu cầu về dân sự:

– Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;

– Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;

– Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;

– Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;

– Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

Về chúng tôi Liên hệ tư vấn