Luật sư tranh tụng trong vụ án kinh doanh – thương mại

BNSG Law tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp cũng như các yêu cầu của khách hàng trong các hoạt động kinh doanh – thương mại như sau:

Các tranh chấp trong kinh doanh – thương mại:

– Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, như:

– Mua bán hàng hoá;

– Cung ứng dịch vụ;

– Phân phối;

– Đại diện, đại lý;

– Ký gửi;

– Thuê, cho thuê, thuê mua;

– Xây dựng;

– Tư vấn, kỹ thuật;

– Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa;

– Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển;

– Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác;

– Đầu tư, tài chính, ngân hàng;

– Bảo hiểm;

– Thăm dò, khai thác.

– Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;

– Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;

– Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

Các yêu cầu trong hoạt động kinh doanh – thương mại:

– Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại;

– Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài;

– Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài; Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

Về chúng tôi Liên hệ tư vấn