Đội ngũ luật sư

Luật sư trưởng

LS Nam

Phạm Hoài Nam
CEO | Luật sư trưởng BNSG Law Firm

Đội ngũ Luật sư

Luật sư sáng lập – Điều hành – Trưởng bộ phận

Trần Danh Quý
Luật sư – Phó Giám Đốc

Vũ Thị Ngọc Hà
Luật sư thành viên

Hoàng Tư Lượng
Luật sư – Phó Giám Đốc

Trần Thị Thu Hằng
Luật sư – Phó Giám Đốc

Đội ngũ Luật sư

Luật Sư Thành Viên

Nguyễn Văn Bắc
Luật sư thành viên

Nguyễn Trung Tín
Luật sư thành viên

Đỗ Duy Khang
Luật sư thành viên

Hoàng Thị Thanh Hoa
Luật sư thành viên

Bùi Hương Lan
Luật sư thành viên

Trần Đình Trường
Luật sư thành viên

Đội ngũ Luật sư

Luật sư cố vấn

LS Châu Quang Hoanh
Luật sư cố vấn

LS Hà Văn Khánh
Luật sư cố vấn