Một số quy định mới về việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp thông qua Nghị định 08/2023/NĐ-CP

Ngày 05/3/2023 vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2023. Nghị định 08/2023/NĐ-CP quy định các vấn đề quan trọng sau:

1. Nghị định 08/3023/NĐ-CP cho phép Doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác.

Tại Điều 1 Nghị định 08/2023/NĐ-CP quy định đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác theo các nguyên tắc sau:

– Tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó.
– Phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận.
– Doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

2. Cho phép kéo dài thời hạn trả nợ trái phiếu là không quá 2 năm

-Trường hợp doanh nghiệp phát hành đàm phán với trái chủ thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu thì tương tự như việc thực hiện sử dụng các tài sản khác để thanh toán gốc và lãi trái phiếu cần phải tuân các điều kiện được liệt kê tại Mục (1) trên.
-Đối với trái chủ không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu (phương án kéo dài thời hạn trả nợ trái phiếu là không quá 02 năm) thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

(Theo quy định trước đó tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp không được thay đổi kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành)
-Trong trường hợp có người sở hữu trái phiếu không đồng ý chấp thuận phương án này thì trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với các trái chủ theo đúng phương án phát hành trái phiếu đã được công bố cho nhà đầu tư (kể cả trường hợp phương án này đã được số người đại diện sở hữu trái phiếu từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận).

3. Ngưng hiệu lực một số quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP

Tại Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP quy định việc ngưng hiệu lực thi hành đối với các quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP, cụ thể:
– Ngưng hiệu lực thi hành quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.
– Ngưng hiệu lực thi hành quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.
– Ngưng hiệu lực thi hành quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

We are here to help you. Give us a call