Xây dựng chiến lược khác biệt hóa

Sau khi hiểu về đối thủ, khách hàng và doanh nghiệp, Sao Kim xây dựng chiến lược khác biệt hoá dựa trên những thông tin đã có.

Xác định POP (Points of Parity) và POD (Points of Difference) nhằm xác định các điểm giống và khác giữa doanh nghiệp và các đối thủ từ đó xây dựng tuyên ngôn khác biệt hoá cho doanh nghiệp.

We are here to help you. Give us a call