Xây dựng kiến trúc & Quy chế thương hiệu

Vietbrands xây dựng kiến trúc thương hiệu bao gồm xây dựng mối tương quan giữa thương hiệu nhánh và thương hiệu mẹ, quy định mức độ độc lập của các thương hiệu, dễ dàng cho hoạt động mở rộng thương hiệu và sản phẩm sau này.

Tiếp theo Vietbrands tiến hành nghiên cứu mô hình, quy chế của các thương hiệu lớn quốc tế và trong nước để biên soạn quy chế thương hiệu cho doanh nghiệp.

We are here to help you. Give us a call